PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG THÍ  NGHIỆM CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quận 7. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Quy mô:

1.8 Ha 

 

Dịch vụ :

Thiết Kế Ý Tưởng

Project Fact

Chức năng:

Để cung cấp hỗ trợ cho các hoạt động kiểm soát bệnh tật, thực phẩm an toàn - thuốc - mỹ phẩm và môi trường;
để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nhà nước trong việc nghiên cứu các mẫu nguy hiểm và bị nhiễm bệnh; tiến hành nghiên cứu khoa học và hợp tác nội bộ