Các giá trị chuẩn Mực

Đổi mới sáng tạo

Tính chuyên nghiệp

Chất lượng

Đạo Đức

Năng lực và lòng tận tâm

Hiệu quả

Tinh thần đoàn kết