Sứ mạng

ATA ARCHITECTS luôn gắn kết lợi ích lâu dài của khách hàng và lợi ích của công ty.

ATA ARCHITECTS tin rằng sẽ mang lại sự hài lòng cho khách hàng bằng những ý tưởng mang tính chiến lược, đổi mới sáng tạo, độc đáo, hiệu quả và bền vững dựa trên công nghệ đương đại và đặc thù văn hoá địa phương.

ATA ARCHITECTS mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng và cho các thành viên công ty.

ATA ARCHITECTS hiện thực hóa khát vọng và mục tiêu của khách hàng và giúp chuyển hóa những hoài bảo của khách hàng thành hiện thực.

ATA ARCHITECTS tin rằng các thiết kế đổi mới sáng tạo của chúng tôi sẽ cải thiện chất lượng sống của con người và làm cho đời sống của khách hàng phong phú.

ATA ARCHITECTS tin rằng việc phát triển con người là điều quý giá nhất trong lịch sử văn minh.

ATA ARCHITECTS luôn tập hợp, phát triển, động viên, và duy trì những thành viên có khả năng sáng tạo đặc biệt. Cung cấp điều kiện làm việc tốt, chính sách phúc lợi cạnh tranh và đền bù xứng đáng với sự đóng góp của họ cho lợi ích của khách hàng.

ATA ARCHITECTS đóng góp cho cộng đồng sự đổi mới chất lượng sống, giá trị văn hoá, xã hội, kinh tế, hình ảnh thẩm mỹ của môi trường kiến trúc đô thị.