Liên hệ

Điện thoại : 84.28.38481173 
Fax : 84.28.38481174 
Email : s.ata@ata.vn 
Website:  www.ata.vn
Address : 50 Tran Quy Khoach Street, Dictrict 1, HoChiMinh City, Vietnam