Tòa Nhà Vietcombank, Ngân hàng, văn phòng, thương mại